Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Pedagog szkolny

pedagog             mgr Marzena Potyrała - pedagog

 

Godziny pracy:

 • Poniedziałek: 9.40 -11.40
 • Wtorek: 8.50 - 10.50
 • Środa: 8.35 - 10.35, 11.30 - 12.30
 • Piątek: 8.50 - 11.50

 mgr Maria Warzecha - pedagog specjalny

Pedagog specjalny 2,5 godziny w tygodniu dyspozycyjny jest dla uczniów i rodziców. Natomiast pozostałe godziny realizuje jako nauczyciel wspierający.

Godziny pracy:

 • Poniedziałek: 7.30 -9.30
 • Środa: 9.40 - 10.10

 

Drogi uczniu!

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO GDY:

 • nie radzisz sobie z nauką,
 • masz kłopoty w domu,
 • nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami,
 • masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić,
 • zastanawiasz się, którą szkołę wybrać.

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA W KAŻDEJ SYTUACJI, JEŚLI TYLKO POTRZEBUJESZ WSPARCIA DOROSŁEJ OSOBY.

Drogi Rodzicu

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO GDY:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce i  funkcjonowania Twojego dziecka w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.: w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z następującymi instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębicy,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jodłowej,
 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Dębicy,
 • Komisariatem Policji w Brzostku,
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Sądem Rejonowym w Dębicy - Wydział Rodzinny i Nieletnich,
 • Innymi podmiotami wspierającymi rodzinę i szkołę.