Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

Zasady organizacji i funkcjonowania zdalnego nauczania

NAUCZANIE ZDALNE

Zasady organizacji i funkcjonowania zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks Franciszka Blachnickiego w Jodłowej  

Na podstawie: rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.),

Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14grudnia 2016 (Dz.U.z 2018r. poz.996 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) ustala się zasady funkcjonowania szkoły w sytuacji nauczania na odległość, z wykorzystaniem Kształcenie na odległość.

Poradnik nauczania zdalnego”,  Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN - https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnej-edukacji-poradnik-men,  strona internetowa MEN https:/www.gov.pl/web/edukacja

Wewnętrzne procedury korzystania dzieci z placówki - kl. I-III

Jodłowa, 25.05.2020r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej wznawia swoją działalność w klasach I - III od 25.05.2020r.
Rodzic pozostawia dziecko w placówce po zapoznaniu się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa na terenie placówki.
Zajęcia prowadzone będą w wyznaczonych salach, odpowiednio przygotowanych pod względem wymogów w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli i GIS.

Wewnętrzne procedury korzystania dzieci z placówki

Jodłowa, 07.05.2020r.

Drogi Rodzicu!

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia , w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych.
  • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
  • Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.