Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej

header zs1

RYS HISTORYCZNY

Szkoła Podstawowa

Pewnej daty powstania szkoły jodłowskiej ustalić nie można, ale przyjąć należy, że działała już w XV wieku. Przez kolejne lata dzieci uczyły się w różnych miejscach, na co miała wpływ ówczesna sytuacja.

W 1905 roku w Jodłowej Dolnej oddano do użytku nową murowaną szkołę. Poświęcenie budynku miało miejsce 23.IX.1905 roku. Było w nim 5 sal lekcyjnych. Szkoła Nr 1 została przekształcona  z dwuklasowej w czteroklasową. W 1960 roku budynek powiększono o nowe skrzydło, w którym mieści się 6 sal. Kolejne lata wykazały, że baza lokalowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej jest niewystarczająca. Postanowiono dobudować kolejną część budynku, której użytkowanie rozpoczęto w 1986 roku.

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej

Dnia 26 czerwca 2006 roku Rada Gminy  w Jodłowej podjęła uchwałę Nr XXXII/25/06  w sprawie nadania imienia patrona Szkole Podstawowej Nr 1 w Jodłowej wchodzącej w skład  Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej. A oto jej treść: „Szkole Podstawowej Nr1 w Jodłowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej nadaje się imię Ks. Franciszka Blachnickiego”.

Uroczystość nadania  Szkole Podstawowej Nr 1 w Jodłowej imienia Ks. F. Blachnickiego rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele Św. Stanisława BM w Jodłowej pod przewodnictwem  J. E.  Ks.  Stanisława Budzika. W intencji jodłowskich dzieci, nauczycieli, rodziców modlili się także: ks. Roman Litwińczuk, ks. Jan Mikulski, ks. Marian Myjak, ks. Franciszek Cieśla oraz  ks. Mieczysław Składanowski.

Po wygłoszeniu homilii J. E. ks Biskup Stanisław Budzik poświęcił sztandar z wizerunkiem ks. Franciszka Blachnickiego, ufundowany prze Radę Gminy Jodłowa, a także Pismo Święte od ks. Franciszka Cieśli.

Z kościoła uczestnicy uroczystości przeszli do szkoły, gdzie powitała ich Pani Dyrektor mgr Anna Muszyńska. Wójt Gminy Jodłowa Władysław Kita wręczył Pani dyrektor akt nadania szkole imienia i oddał w jej ręce sztandar. Pani Dyrektor przekazała go uczniom, po czym pierwszoklasiści po raz pierwszy w historii placówki złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły, a pozostali członkowie społeczności szkolnej odnowili ślubowanie.

Na pamiątkę tej uroczystości wszyscy zaproszeniu goście wpisali się do kroniki szkolnej.

Patron Szkoły Podsatwowej

GIMNAZJUM

Dnia 25 lutego 1999 roku Rada Gminy  w Jodłowej podjęła uchwałę (Nr IV/8/99) o następującej treści:

„Zakłada się z dniem 1 września 1999 roku Publiczne Gimnazjum w Jodłowej z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej z oddziałami w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Dęborzynie. Do obwodu szkoły należą następujące miejscowości: Jodłowa Dolna, Jodłowa Górna, Jodłowa Wisowa, Dębowa, Dęborzyn, Zagórze, Dzwonowa”.

Uchwała Nr V/28/99 z dnia 31 marca 1999 roku Rada Gminy w Jodłowej nadała Statut Publicznemu Gimnazjum w Jodłowej.

Zarząd Gminy uchwałą Nr XX/35/99 z dnia 13 lipca 1999 roku powierzył mgr. Janowi Kociołkowi stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jodłowej.

Inauguracja działalności Publicznego Gimnazjum w Jodłowej

W uroczystości inauguracyjnej, która odbyła się 1września 1999 roku, wzięli udział: wójt gminy Władysław Kita, dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Rozpoczął się rok szkolny 1999/2000 -  pierwszy rok szkolny w historii gimnazjum. W czterech oddziałach klas I uczyło się 97 uczniów.

Uroczystość nadania imienia Gimnazjum

Kolejny niezwykle ważny moment w dziejach szkoły miał miejsce 19 maja 2003 r. Gimnazjum w Jodłowej otrzymało wtedy imię Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w kościele Św. Stanisława BM w Jodłowej odprawioną pod przewodnictwem  J. E. Biskupa Jana Styrny.  Następnie uczniowie,  pracownicy szkoły i goście przeszli do budynku sali gimnastycznej, gdzie zostali powitani prze Pana Dyrektora mgr. Jana Kociołka. Wójt gminy Jodłowa odczytał akt nadania szkole imienia, po czym przekazał go wraz ze sztandarem Dyrektorowi szkoły. Z rąk Dyrektora sztandar przejęli uczniowie, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie.

Tego dnia dokonano również poświęcenia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej w obecności księdza Biskupa, Pana Wójta, Przewodniczącej Rady gminy, Dyrektora oraz przedstawicieli grona pedagogicznego i społeczności uczniowskiej.

Uroczystość zakończyła się przygotowaną przez uczniów częścią artystyczną.